Menu

Cart

Ak už ste registrovaný, prosím prihláste sa!

Dodacia adresa
Iba v prípade že sa dodacia a fakturačná adresa líšia,
kliknite na »Pridať adresu« tlačidlo pod
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo / Aktualizovať Zľava Celkom
 
Výsledná cena
Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.
Vybrať spôsob dopravy
 
Celkom:
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu http://www.mojeperly.sk prevádzkovaného spoločnosťou Pennsylvania Corp., s.r.o.

1 Všeobecné a úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP") upravujú vzťahy medzi Stranami kúpnej zmluvy, v ktorej na strane predávajúceho je spoločnosť Pennsylvania Corp., s.r.o., IČO: 46 759 701, so sídlom MPČĽ 3053/9 058 01 Poprad, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26414/P; tel. číslo +421 903 908 078, (ďalej len „Predávajúci", alebo „Pennsylvania") a Kupujúcim. VOP taktiež upravujú niektoré predzmluvné ujednania a vzťahy, ktoré predchádzajú riadnemu uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Stranami.
1.2 Pre účely týchto VOP a kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1.1. sa rozumie:
1.2.1 „Kupujúcim" Spotrebiteľ, alebo Podnikateľ,
1.2.2 „Stranami", alebo tiež „Zmluvnými stranami" Kupujúci a Predávajúci,
1.2.3 „Spotrebiteľom „fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
1.2.4 „Podnikateľom" každá osoba, ktorá jedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, predovšetkým, ale nie výlučne:
osoba zapísaná do Obchodného registra, alebo obdobného zahraničného registra,
osoba zapísaná do Živnostenského registra, alebo obdobného zahraničného registra,
osoba, ktorá podniká na základe iného, než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
1.2.5 „Obchodným registrom" sa rozumie verejný register vedený v Slovenskej republike podľa zákona č. 530/2003 Z.z..; pre účely VOP sa za Obchodný register považuje tiež obchodný register (Obchodní rejstřík) a primerane tiež ďalšie verejné registre vedené v Českej republike podľa zákona č. 304/2013 Sb.,
1.2.6 „Živnostenským registrom" verejný register vedený v Slovenskej republike podľa zákona č. 455/1991 Z.z.; pre účely VOP sa za Živnostenský register považuje tiež živnostenský register (Živnostenský rejstřík) vedený v Českej republike,
1.2.7 „Zahraničím" územie mimo územia Slovenskej republiky,
1.2.8 „Tovarom" sa rozumie vec vrátane príslušenstva, predovšetkým výrobok, ktorú Predávajúci zverejnil na svojich Webových stránkach za účelom predaja Kupujúcemu,
1.2.9 „Celkovou cenou Tovaru" alebo tiež „Celkovou kúpnou cenou", alebo „Celkovou cenou" sa rozumie cena vrátane balného, nákladov na dopravu a dodanie Tovaru, obvykle uvedená v Objednávke,
1.2.10 „Tlačidlami na dokončenie Objednávky" (ďalej tiež „TdO") ikony tlačidlá zobrazené na webovej stránke Predávajúceho, ktoré umožňujú Kupujúcemu odoslanie Objednávky prostredníctvom elektronického systému Predávajúceho; stlačením, kliknutím, alebo inou aktiváciu či použitím TdO berie Kupujúci na vedomie, že mu vzniká predovšetkým, ale nie výlučne povinnosť uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar; TdO sa rozumejú predovšetkým, ale nie výlučne tlačidlá označené na webovej stránke slovami „Zaregistrovať sa a dokončiť objednávku s povinnosťou platby", alebo slovami „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby ako hosť", alebo tlačidlá s inými slovami s obdobným, alebo podobným významom, ktorých stlačením, kliknutím, či inou aktiváciou, alebo využitím dôjde k odoslaniu objednávky,
1.2.11 „Dodacou adresou Kupujúceho" (ďalej tiež „Dodacia adresa") sa rozumie adresa, na ktorú si Kupujúci želá dodanie objednaného tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy; Dodacia adresa obsahuje aspoň meno a priezvisko osoby, ktorá zásielku preberie od Dopravcu, názov ulice alebo verejného priestranstva, číslo orientačné a popisné alebo pri odosielaní do Zahraničia obdobný údaj ak je dostupný, poštovné smerovacie číslo (PSČ), alebo pri odosielaní do Zahraničia obdobný údaj, ak je dostupný, plný názov mesta a štátu adresáta a číslo telefónu, na ktorom je adresát zastihnuteľný vrátane medzinárodných, regionálnych a iných predvolieb,
1.2.12 „Dopravcom" sa rozumie prevádzkovateľ poštových služieb, alebo akýchkoľvek iných dopravných, alebo prepravných služieb, ktoré sú spôsobilé vykonať doručenie objednaného Tovaru Kupujúcemu, bez ohľadu na to, či má takýto prepravca na prepravné služby oprávnenie, licenciu, povolenie, či akýkoľvek iný verejnoprávny súhlas,
1.2.13 „Informačným systémom Predávajúceho" sa rozumie akýkoľvek informačný systém, počítačový program, alebo obdobné zariadenie, vec, alebo služba, alebo ich časť, bez ohľadu na to, či sa jedná o vec vo vlastníctve Predávajúceho, alebo či tento systém, program, zariadenie, vec alebo služba a ich časť je obsiahnutá na Webových stránkach, alebo inom webovom sídle Predávajúceho; predávajúci môže využiť informačné systémy tretích osôb,
1.2.14 „Webovými stránkami Predávajúceho", ďalej tiež „Webové stránky", sa rozumie výlučne stránka http://www.mojeperly.sk/ a všetky jej poddomény, domény tretieho rádu (úrovne), ich súčasti, podstránky a jazykové verzie, ktoré sú uložené (hostované) na serveri Predávajúceho, alebo tretej strany s ktorou Predávajúci uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb internetového úložiska, alebo internetového sídla (webhostingu), alebo iný obdobný zmluvný vzťah. Za Webové stránky sa nepovažujú stránky, ktoré nie sú hostované na doméne druhého rádu (úrovne) mojeperly.sk, prípadne moje-perly.sk. Za Webové stránky sa tiež nepovažujú stránky, ktoré Predávajúci zriadil u tretích osôb, predovšetkým, ale nie výhradne stránky na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a ďalších), a tiež stránky na zľavových portáloch, internetových vyhľadávačoch, reklamných serveroch, službách pre porovnávanie cien a pod. Rovnako tak sa za Webové stránky Predávajúceho nepovažujú žiadne platené reklamy ani iné prepojenia (linky), ktoré umožňujú prístup (prepojenie) na Webové stránky Predávajúceho,
1.2.15 „GDPR" sa rozumie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
1.2.16 „ZOOU" sa rozumie zákon 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 Spôsoby uzavrenia kúpnej zmluvy. Objednávka.
2.1 Objednávka je prejavom vôle Kupujúceho, ktorý smeruje k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s Predávajúcim za podmienok určených vo VOP. Objednávka sa riadi výhradne týmito VOP, pokiaľ nie je stanovené inak.
2.2 Vykonať Objednávku možno výhradne:
2.2.1 úplným, zrozumiteľným a pravdivým vyplnením elektronického formulára na webových stránkach predávajúceho (http://www.mojeperly.sk) a jeho následným odoslaním za použitia TdO,
2.2.2 prostredníctvom elektronickej pošty (emailu) za podmienky, že Predávajúci zákazníkovi výslovne uviedol v odpovedi na správu Kupujúceho prostredníctvom ďalšej (odpovednej) správy elektronickej pošty, že takáto Objednávka je úplná, zrozumiteľná a prijatá v plnom rozsahu a ak táto Objednávka spĺňa bez výhrad a výnimiek tieto VOP v úplnom znení,
2.2.3 prostredníctvom telefónu, za podmienky že Predávajúci zákazníkovi výslovne uviedol za pomoci správy elektronickej pošty (emailu), že takáto Objednávka je úplná, zrozumiteľná a prijatá v plnom rozsahu a ak táto Objednávka spĺňa bez výhrad a výnimiek tieto VOP v úplnom znení.
2.3 Po odoslaní Objednávky podľa bodu 2.2. je objednávka pre Kupujúceho záväzná a Kupujúcemu vzniká záväzok platby v prípade, že zo záväznej Objednávky vznikne kúpna zmluva podľa bodu 2.7., alebo 2.13. Do odoslania tovaru môže Spotrebiteľ Objednávku zmeniť, alebo zrušiť, a to výlučne dohodou s Predávajúcim.
2.4 Kupujúci je povinný pri vykonaní objednávky podľa bodu 2.2. uviesť Predávajúcemu zrozumiteľným spôsobom pravdivé a úplné potrebné údaje Objednávky. Za potrebné údaje Objednávky sa považujú predovšetkým: druh a množstvo objednaného tovaru vrátane kódu tovaru (alfanumerický kód nasledujúci za názvom výrobku a písmenami MP-), farba tovaru ak je tovar predávaný v rôznych farebných prevedeniach, cena, výber spôsobu dopravy a Dopravcu, výšku Poštovného a balného, meno a priezvisko Kupujúceho, fakturačná adresa kupujúceho a Dodacia adresa, email Kupujúceho a vyjadrenie súhlasu s VOP.
2.5 V prípade, že Kupujúci neuvedie potrebné údaje Objednávky, alebo ďalšie údaje, ktoré Predávajúci považuje za nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy Predávajúci môže Kupujúceho požiadať o doplnenie týchto údajov. V prípade, že Kupujúci nedoplní a neodošle tieto údaje bez zbytočného odkladu správou elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho, z ktorej bol na doplnenie informácií vyzvaný, najneskôr však do 72 hodín od výzvy Predávajúcim, Predávajúci bude považovať Objednávku za neplatnú a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, pokiaľ sa Strany, a to aj dodatočne, nedohodnú inak.
2.6 Objednávka je neplatná v prípade, že tovar objednaný Kupujúcim nie je na sklade Predávajúceho v požadovanom množstve, že cena, ktorá bola uvedená v Objednávke je uvedená chybne z dôvodu chyby v informačnom systéme, ľudskej chyby, zásahu vyššej moci alebo iného obdobného dôvodu, alebo nezodpovedá cene, za ktorú Predávajúci pri svojej činnosti daný výrobok predáva obvykle, alebo v prípade, že došlo k nepredvídaným okolnostiam alebo chybám pri odosielaní a spracúvaní objednávky, alebo k iným okolnostiam, ktoré by mohli Predávajúcemu zabrániť v obvyklom spracovaní Objednávky. O týchto okolnostiach rozhoduje Predávajúci. Predávajúci informuje Kupujúceho o neplatnosti Objednávky. Predávajúci môže Kupujúcemu následne navrhnúť odoslanie novej Objednávky. Z neplatnej Objednávky nemôže za žiadnych okolností dôjsť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.7 Kúpna zmluva je uzavretá prijatím Objednávky Predávajúcim. Momentom prijatia Objednávky, a teda uzavrenia kúpnej zmluvy, je expedícia objednaného tovaru zo skladu, sídla, alebo iného miesta predávajúceho, prípadne zo skladu, sídla alebo iného miesta tretej osoby na pokyn Predávajúceho. O prijatí Objednávky je Kupujúci obvykle informovaný zmenou stavu objednávky v informačnom systéme na stav „Odoslaná". Túto zmenu obvykle oznamuje Predávajúci Kupujúcemu pomocou správy elektronickej pošty. Zmena stavu Objednávky v elektronickom informačnom systéme Predávajúceho na stav „Potvrdená" nemá žiadny vplyv na uzavrenie kúpnej zmluvy a túto zmenu je možné považovať výlučne za potvrdenie skutočnosti, že Objednávka Kupujúceho bola riadne vložená do informačného systému Predávajúceho a bude Predávajúcim ďalej spracovaná, než dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že zmeny stavu Objednávok v informačnom systéme Predávajúceho nie sú nevyhnutnou súčasťou spracúvania Objednávky, ale jedná sa len o správy informačného charakteru, ktoré samy o sebe nezakladajú kúpnu zmluvu ani iné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade pochybností o tom, kedy bola kúpna zmluva uzatvorená vždy platí, že kúpna zmluva bola uzatvorená momentom skutočného predania Dopravcovi.
2.8 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na pre uskutočnenie Objednávky podľa bodu 2.2. znáša výlučne Kupujúci. Tieto náklady sú závislé na cene komunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
2.9 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že kúpnu zmluvu, informácie o Objednávke, informácie o Kupujúcom a akékoľvek ďalšie informácie súvisiace s Objednávkou, ktoré Kupujúci poskytol pred, počas alebo po uzavretí kúpnej zmluvy môže byť Predávajúci povinný archivovať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa vedenia účtovníctva a daňových predpisov.
2.10 Informácie uvedené v bode 2.9. môže Predávajúci archivovať za účelom plnenia kúpnej zmluvy a taktiež za účelom plnenia obchodných a marketingových potrieb Predávajúceho (napríklad, ale nie výlučne analýzy trhu, účinnosti reklamy a podobne) v súlade s bodom 9 VOP.
2.11 Spotrebiteľ môže Predávajúceho požiadať, aby ukončil archivovanie všetkých, alebo niektorých informácií uvedených v bode 2.9. Pokiaľ je táto žiadosť v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími verejnou mocou uloženými povinnosťami, a zároveň je v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov (bod. 9 VOP) a týmito VOP, Predávajúci tejto žiadosti vyhovie za podmienok bodu 9.7 VOP.
2.12 S Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu s obsahom a za podmienok výslovne s takýmto Kupujúcim dojednaných prostredníctvom elektronickej pošty. Ak sú podmienky kúpnej zmluvy takto dojednanej v rozpore s VOP, použijú sa prednostne podmienky dojednané, ak nie je zrejmý iný úmysel Predávajúceho. Pokiaľ Predávajúci neprejaví záujem o ujednanie odlišných podmienok kúpnej zmluvy, použijú sa tieto VOP, s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú Spotrebiteľa (predovšetkým, ale nie výlučne body 3.1.-3.4., bod 7, bod 8) a ustanovení VOP, ktoré vychádzajú z všeobecne záväzných právnych predpisov a iných aktov verejnej moci, vrátane aktov Európskej únie, alebo iných medzinárodných a nadnárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, ktoré stanovujú práva Spotrebiteľa, alebo ktoré sú za účelom ochrany Spotrebiteľa vydávané (predovšetkým, ale nie výlučne zákony č. 250/2007 Z. z., č. 102/2014 Z. z. a č. 391/2015 Z. z.).
2.13 Pokiaľ Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom vyplní a odošle Objednávku pomocou TdO v zmysle bodu 2.2.1, považuje sa toto za informatívne oznámenie dopytu Predávajúcemu, na základe ktorého Predávajúci započne s takýmto Kupujúcim jednanie o obsahu kúpnej zmluvy. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade, že z jednania Predávajúceho je dostatočne zrejmé, že Objednávku prijal a postupuje tak, aby bola kúpna zmluva uzavretá. Za takéto jednanie sa považuje predovšetkým odoslanie objednávky takémuto Kupujúcemu. V takom prípade kúpna zmluva vzniká okamihom predania Tovaru Dopravcovi v zmysle bodu 2.7. Takáto kúpna zmluva sa riadi podmienkami týchto VOP v rozsahu podľa bodu 2.12.


3 Kúpna cena za Tovar.
3.1 Všetky ceny sú zmluvné a konečné, tj. vrátane cla a prípadne dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene Tovaru zobrazenej na Webových stránkach nie sú zahrnuté náklady na dopravu a na zabalenie tovaru do vhodného prepravného obalu (ďalej tiež „Poštovné a balné").
3.2 Aktuálna cena za ktorú Spotrebiteľ môže vykonať Objednávku je dostupná na Webových stránkach. V prípade okolností uvedených v bode 2.6. je Predávajúci oprávnený navrhnúť Spotrebiteľovi prostredníctvom správy elektronickej pošty (emailu) inú cenu, než je cena, ktorá je uvedená v Objednávke odoslanej Spotrebiteľom. Pokiaľ Spotrebiteľ s navrhovanou cenou súhlasí, Objednávka sa považuje za platnú. Pokiaľ s navrhovanou cenou Spotrebiteľ nesúhlasí, kúpna zmluva nevznikne.
3.3 Poštovné a balné sa odvíja od voľby spôsobu dopravy Spotrebiteľom a je Spotrebiteľovi oznámená v plnej výške pred uzatvorením kúpnej zmluvy. V prípade vykonania Objednávky podľa bodu 2.2.1. je cena za Poštovné a balné obvykle oznámená za pomoci Webových stránok pred odoslaním Objednávky do Informačného systému Predávajúceho za pomoci TdO.
3.4 Pokiaľ dôjde v období medzi odoslaním Objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy k zmene ceny za Poštovné a balné, predovšetkým, ale nie výlučne z dôvodu zmeny ceny zvoleného Dopravcu, Predávajúci o tejto zmene Spotrebiteľa informuje a vyžiada si prostredníctvom správy elektronickej pošty súhlas Spotrebiteľa s novou cenou. Pokiaľ Spotrebiteľ nesúhlasí, alebo nedoručí svoj súhlas správou elektronickej pošty na adresu Predávajúceho, z ktorej bol o vyslovenie súhlasu požiadaný do 72 hodín, považuje sa Objednávka za zrušenú, pokiaľ sa Strany, a to aj dodatočne, nedohodnú inak.
3.5 V prípade Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom je kúpna cena a Poštovné a balné určená výhradne výslovnou dohodou medzi Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom a Predávajúcim a to obvykle za pomoci výmeny správ elektronickej pošty. Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom berie na vedomie, že ceny a Poštovné a balné uvádzané na Webových stránkach Predávajúceho sú preňho len cenami orientačnými. Predávajúci si vyhradzuje právo dojednávať rozdielne ceny, výšku Poštovného a balného a ďalšie podmienky individuálne s jednotlivými Kupujúcimi, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.
3.6 Akciovou cenou, ďalej tiež „Cenou po zľave" sa rozumie cena po zľave z pôvodnej ceny Tovaru, cena Tovaru v rámci marketingovej, alebo reklamnej akcie na podporu predaja, cena s bonusom, alebo inak zvýhodnená cena oproti Pôvodnej cene. Pôvodnou cenou je cena, za ktorú Predávajúci predáva Tovar obvykle a ktorá najlepšie odráža cenovú hladinu na trhu.
3.7 Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom nemá nárok na Akciovú cenu.
3.8 Cenu uvádza Predávajúci obvykle v mene Euro, to nebráni Stranám aby si v jednotlivom prípade dojednali cenu v inej mene.


4 Odovzdanie Tovaru
4.1 Kúpnou zmluvou sa Predajca zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá prostredníctvom Dopravcu Tovar, ktorý je Predmetom Objednávky a učiní obvyklé kroky, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby Kupujúci riadne nadobudol vlastnícke právo k Tovaru.
4.2 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, a to až do doby úplného a riadneho splatenia Celkovej ceny Tovaru, vrátane Poštovného a balného. V prípade pochybností sa za dobu splatenia Celkovej kúpnej ceny podľa vety predchádzajúcej rozumie pripísanie peňažitej hodnoty Celkovej ceny Tovaru na účet Predávajúceho, alebo iné nadobudnutie peňažitého plnenia do dispozičnej sféry Predávajúceho. Nebezpečenstvo náhodnej skazy, alebo zhoršenia Tovaru prechádza na Kupujúceho odovzdaním Tovaru, a to aj v prípade, že Celková kúpna cena nebola ešte splatená.
4.3 Spotrebiteľovi je Tovar odovzdaný v okamihu, keď mu Tovar odovzdá posledný Dopravca. Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom je Tovar odovzdaný okamihom predania Tovaru prvému Dopravcovi, pričom takémuto Kupujúcemu umožní Predajca na požiadanie uplatniť práva z prepravnej zmluvy.
4.4 Predávajúci Tovar zabalí a zabezpečí pre prepravu spôsobom, ktorý je primeraný povahe Tovaru a zodpovedá obvyklému postupu Predávajúceho. Zároveň Predávajúci pri odosielaní a preprave Tovaru dbá na zmluvné podmienky, pokyny a ďalšie usmernenia Dopravcu; Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za poškodenie, alebo iné zníženie kvality Tovaru, ktoré vzniklo z dôvodu plnenia zmluvných podmienok, pokynov a usmernení Dopravcu.
4.5 S ohľadom na minimalizáciu škôd a povinnosť jednať s primeranou opatrnosťou si Predávajúci vyhradzuje právo vyžadovať od Kupujúceho poskytnutie zálohy, alebo iného peňažitého plnenia pred odoslaním Tovaru, a to až do výšky plnej kúpnej ceny v prípade, že výška Celkovej ceny Objednávky presahuje hodnotu 300 Eur.
4.6 Množstvo a akosť Tovaru zodpovedá dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak nie je dohodnuté inak zodpovedá odoslanej Objednávke.
4.7 Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak nie je v danom prípade (jednotlivej Objednávke) výslovne ujednané medzi Stranami inak, užívanie Tovaru sa neriadi osobitnými pravidlami, návodmi, ani technickými normami, a preto Predávajúci nie je povinný ho s týmito oboznamovať. Kupujúci berie na vedomie, že za osobitné pravidlá, návody, ani technické normy nie je možné považovať všeobecné informácie týkajúce sa povahy Tovaru, jeho nosenia a čistenia, ktoré Predávajúci zverejňuje na svojich Webových stránkach.
4.8 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že namiesto záručného listu je vydaný doklad o kúpe, ktorým je obvykle daňový účtovný doklad (najmä faktúra). Ďalšie listiny, predovšetkým listiny označené ako „Certifikát", alebo „Certifikát pravosti", nie sú záručným listom ani neposkytujú žiadne záruky a prehlásenia o akosti a povahe Tovaru nad rámec záruk plynúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5 Platobné podmienky
5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Celkovú cenu platbou na dobierku, tj. platbou Dopravcovi, prostredníctvom ktorého bol Tovar odoslaný Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že voľbou Dopravcu pri vykonaní a odoslaní Objednávky zároveň akceptuje podmienky pre vykonanie platby ním vybraného Dopravcu. Kupujúci je povinný postupovať v dobrej vôli a vyvinúť všetko úsilie, ktoré je po ňom rozumne možné požadovať aby splnil svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
5.2 V prípade, že sa tak Strany výslovne dohodnú za použitia elektronickej pošty môže Kupujúci splniť povinnosť zaplatiť Celkovú cenu zložením zálohy na bankový účet predávajúceho, ktorá zodpovedá Celkovej cene, alebo jej časti s následným doplatením zvyšku Celkovej ceny.
5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo Kupujúcemu ponúknuť len spôsob platby podľa bodu 5.1., alebo dojednať si s Kupujúcim konkrétne podmienky, odchýlky a obmedzenia pre platbu podľa bodu 5.2.
5.4 Fakturačné údaje a ďalšie údaje Objednávky nie je možné meniť po odoslaní objednaného tovaru.


6 Odoslanie a dodanie objednávky
6.1 Tovar je dodávaný za pomoci Dopravcu tak, že Predávajúci odovzdá zásielku obsahujúcu Tovar do dispozičnej sféry Dopravcu v jeho prevádzkárni alebo inom Dopravcom určenom mieste. Pri tom postupuje Predávajúci podľa zvyklostí a podmienok Dopravcu. Tovar sa považuje za odoslaný v momente, kedy je odovzdaný do dispozičnej sféry Dopravcu.
6.2 Kupujúci má na výber z nasledujúcich Dopravcov:
 6.2.1 Slovenská pošta, a.s.
 6.2.2 Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
6.3 Pokiaľ nie je medzi Spotrebiteľom a Predajcom výslovne vopred dojednané inak, je cena za dopravu Tovaru Dopravcom zahrnutá v Poštovnom a balnom.
6.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť ani žiadne náklady za opätovné odoslanie, zmenu doručenia ani iné obdobné služby a zmeny v prípade, že Tovar nebol Dopravcom doručený z dôvodu, že Kupujúci chybne zadal v Objednávke doručovacie údaje alebo nevyhnutné údaje Objednávky; rovnako tak Predávajúci nenesie zodpovednosť a náklady v prípade, že zásielka s Tovarom nebola doručená z akýchkoľvek dôvodov na strane Kupujúceho, alebo osoby, ktorú kupujúci označil ako adresáta zásielky s Tovarom.
6.5 Pri objednávke podľa bodu 2.2.1. Tovar obvykle Predávajúci odovzdá Dopravcovi do 5 dní od informatívnej zmeny stavu Objednávky na stav „Potvrdená."
6.6 Pokiaľ Predávajúci informuje Kupujúceho o dobe dodania Tovaru Dopravcom, Kupujúci berie na vedomie, že sa jedná o informatívny odhad, ktorý Predávajúci poskytuje na základe svojich skúseností z bežného obchodného styku. Skutočná doba dodania Tovaru ale záleží od jednania Dopravcu, prípadne ďalších osôb, a preto Predávajúci nezodpovedá za poskytnutý odhad doby dodania Tovaru, predovšetkým Predávajúcemu nevzniká žiadny záväzok voči Kupujúcemu.
6.7 Pokiaľ Predávajúci informuje Kupujúceho o dobe odoslania tovaru (napr. informáciou na Webových stránkach „Zväčša odosielame do..") berie Kupujúci na vedomie, že sa jedná o nezáväznú informáciu, ktorá odráža obvyklý postup Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že doba odoslania Tovaru môže byť vyššia v závislosti na počte Objednávok, sezóne, dostupnosti Tovaru na sklade alebo u dodávateľa Predávajúceho a na ďalších faktoroch.
6.8 Predávajúci nezodpovedá za škodu, alebo ujmu na Tovare, ktorý vznikne po jeho odovzdaní Dopravcovi.


7 Právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a ďalšie práva Spotrebiteľa
7.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu toto oznámiť, obvykle za pomoci elektronickej pošty (emailu) na adresu, ktorá je uvedená na Webových stránkach Predávajúceho. Spotrebiteľ pri tom uvedie meno a priezvisko, adresu a číslo Objednávky v elektronickom Informačnom systéme Predávajúceho, ak je mu známa, číslo faktúry, alebo iného daňového dokladu a ďalšie údaje, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu kúpnej zmluvy a Tovaru, ohľadne ktorého Spotrebiteľ odstupuje od zmluvy.
7.2 Na odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ taktiež použiť formulár, ktorý mu Predávajúci poskytol na svojich Webových stránkach, predovšetkým na adrese http://mojeperly.sk/dokumenty/odstupenie.pdf V Prípade, že Spotrebiteľ využije na odstúpenie od zmluvy tento formulár, odošle ho vyplnený na adresu elektronickej pošty Predávajúceho, alebo ho priloží k zásielke, ktorou vracia Tovar.
7.3 Pri odstúpení od zmluvy Spotrebiteľ uvedie riadne a úplné číslo bankového účtu na území Slovenskej republiky, na ktorý mu bude Predávajúcim vrátená kúpna cena a prípadne ďalšie platby.
7.4 V prípade, že Spotrebiteľ neuvedie pri odstúpení od zmluvy číslo bankového účtu podľa bodu 7.3., bude ho Predávajúci bezodkladne kontaktovať. V prípade, že Spotrebiteľ ani tak neuvedie číslo bankového účtu a nedohodne si s Predávajúcim iný spôsob vrátenia poskytnutých platieb, vyhradzuje si Predávajúci právo rozhodnúť o spôsobe vrátenia poskytnutých platieb (napr. pomocou poštovej poukážky atď.). Spotrebiteľ súhlasí s tým, že pokiaľ nie je výslovne dojednané inak, Predávajúci nebude akceptovať vrátenie platby za Tovar a súvisiacich platieb formou odoslania Tovaru Spotrebiteľom na dobierku.
7.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odoslať Tovar Predávajúcemu za pomoci Dopravcu, alebo iného vhodného prepravcu na adresu uvedenú v bode 1.1. Spotrebiteľ je povinný Tovar zabaliť a odoslať tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k jeho poškodeniu, alebo zničeniu a pri vracaní Tovaru vždy postupovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zníženiu jeho hodnoty.
7.6 Spotrebiteľ je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to najmä náklady na poštové služby, alebo služby Dopravcu.
7.7 Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od Spotrebiteľa doklad o odoslaní Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil v prípade, že Spotrebiteľ žiada vrátanie platby za Tovar skôr, než je vrátený Tovar doručený Predávajúcemu.
7.8 Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
7.9 V prípadoch vymedzených všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým §7 ods. 6 zák. 102/2014 Z.z., Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Predovšetkým nemá Spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z hygienických dôvodov. Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 7.9.1 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 7.9.2 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 7.9.3 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 7.9.4 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 7.9.5 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 7.9.6 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7.9.7 predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je  možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 7.9.8 vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 7.9.9 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 7.9.10 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 7.9.11 poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 7.9.12 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
7.10 Hlavné vlastností tovaru sú vymedzené na Webových stránkach Predávajúceho.
7.11 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne na adrese uvedenej v bode 1.1 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese elektronickej pošty uvedenej na webových stránkach, alebo za pomoci konaktného formuláru na webovej adrese http://mojeperly.sk/kontakty.htm.
7.12 Spotrebiteľ prehlasuje, že s telefónnym číslom a adresou elektronickej pošty predávajúceho sa oboznámil na Webových stránkach (predovšetkým na adrese http://mojeperly.sk/kontakty.html), a tiež v bode 1.1. týchto VOP pred odoslaním Objednávky.
7.13 Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi záruku za vady v rozsahu ustanovení §622 a 623 zák. 40/1964 Z.z (občianskeho zákonníka). Podľa týchto ustanovení má Spotrebiteľ najmä právo na odstránenie vady Tovaru, ak táto môže byť odstránená, alebo na výmenu Tovaru za iný, alebo na odstúpenie od zmluvy, vždy však len jeden z týchto spôsobov. Spôsob riešenia vady (oprava, výmena, alebo odstúpenie od zmluvy) si Strany dohodnú v jednotlivých prípadoch (reklamáciách).
7.14 Záručná doba je 24 mesiacov.
7.15 Predávajúci neposkytuje Spotrebiteľovi zvláštnu záruku nad rámec záruky stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci nie je viazaný kódexom správania v zmysle §2 písm. s) zák. 250/2007 Z.z.
7.16 Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. má Spotrebiteľ právo riešiť spor medzi Stranami pomocou orgánu alternatívneho riešenia sporov (ďalej tiež ARS, resp. orgán ARS). Orgánom ARS je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17 33 19 27, sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iný orgán ARS podľa zákona.
7.17 Pri riešení sporu medzi Stranami môže spotrebiteľ využiť aj platformu na riešenie spotrebiteľských sporov online (ďalej Platforma RSO). Platforma RSO je dostupná napríklad na webovom sídle Európskej komisie, najmä na webovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
7.18 Predtým, než sa Spotrebiteľ obráti na orgán ARS môže v zmysle platných právnych predpisov byť povinný obrátiť sa s reklamáciou na Predávajúceho.


8 Dohľad
8.1 Nad predávajúcim vykonáva dohľad, prípadne dozor:
8.1.1 Okresný úrad Poprad - Odbor živnostenského podnikania, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
8.1.2 Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17 33 19 27, sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.


9 Ochrana osobných údajov. Informácia o spracovaní osobných údajov.
9.1 Údaje poskytnuté Kupujúcim sú dôverné a Predávajúci ich použije iba v rozsahu stanovenom týmito VOP. Pre účely článku 9 týchto VOP sa prevádzkovateľom rozumie Predávajúci a dotknutou osobou kupujúci, ak nie je v texte uvedené inak.
9.2 Prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce informácie podľa čl. 13 GDPR:
 9.2.1 prevázdkovateľom je Predávajúci, spoločnosť Pennsylvania Corp., s.r.o., IČO: 46 759 701, so sídlom MPČĽ 3053/9 058 01 Poprad, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26414/P; tel. číslo +421 903 908 078, adresa elektronickej pošty: info(at)mojeperly.sk,
 9.2.2 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom splnenia kúpnej zmluvy vrátane dodania tovaru prostredníctvom Dopravcu
 9.2.3 právnym základom spracovania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a tiež spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; osobitným predpisom sa rozumie najmä zákon 431/2002 Z.z., o účtovníctve,
 9.2.4 dotknutými osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ spracúva sú:
  9.2.4.a) meno a priezvisko,
  9.2.4.b) adresa,
  9.2.4.c) doručovacia adresa ak je odlišná od adresy bydliska dotknutej osoby,
  9.2.4.d) adresa elektronickej pošty (email),
  9.2.4.e) telefónne číslo,
  9.2.4.f) prístupové údaje do Informačného systému prevádzkovateľa, ak sa dotknutá osoba doň zaregistrovala,
 9.2.5 prevádzkovateľ za účelom splnenia zmluvy získava informácie o obsahu objednávky, spôsobe dopravy, prípadne ďalších doplnkových službách, ktoré sa bezprostredne týkajú zmluvného plnenia,
 9.2.6 prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť za účelom splnenia zmluvy a dodania tovaru osobné údaje dotknutej osoby Dopravcovi; prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby ďalším osobám (príjemcom) než Dopravcovi,
 9.2.7 prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii,
 9.2.8 údaje sú uchovávané po dobu 7 rokov,
 9.2.9 dotknutá osoba má právo:
  9.2.9.a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; vrátane možnosti získať kópiu spracúvaných dát dotknutej osoby,
  9.2.9.b) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 16-18 GDPR; prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu na jej žiadosť, ak sú splnené zákonné podmienky, najmä ak už údaje dotknutej osoby nie sú potrebné na plnenie zmluvy,
  9.2.9.c) namietať proti spracúvaniu,
  9.2.9.d) na prenosnosť údajov,
  9.2.9.e) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike najmä Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika,
  9.2.9.f) odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.
9.3 Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Neposkytnutie všetkých údajov má za následok nemožnosť plnenia zmluvy. Rovnaký rozsah údajov ako v prípade uzatvorenia zmluvy je dotknutá osoba povinná uviesť v prípade výkonu niektorých práv zo zmluvy, najmä práva na odstúpenie od zmluvy, alebo reklamácie.
9.4 Prevádzkovateľ nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie.
9.5 V súlade s čl. 32 GDPR sú údaje dotknutej osoby spracúvané v elektronickej forme, obvykle v Informačnom systéme predávajúceho. V prípade účtovných dokladov môžu byť osobné údaje uchovávané aj v listinnej forme.
9.6 Má sa za to, že všetci kupujúci sú osoby staršie než 16 rokov. Osoba mladšia, než 16 rokov musí pri zadaní objednávky, alebo registrácii do Informačného systému predávajúceho poskytnúť súhlas zákonného zástupcu; takýto súhlas sa obvykle poskytuje prostredníctvom elektronickej pošty na adresu prevádzkovateľa.
9.7 Pokiaľ poskytne Kupujúci Predávajúcemu aj údaje inej dotknutej osoby, než svoje vlastné, zodpovedá Kupujúci za to, že táto tretia osoba s poskytnutím svojich údajov súhlasí; v prípade, že takáto tretia osoba nesúhlasila s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu, nesie zodpovednosť za škodu, nemajetkovú ujmu alebo iný zásah do práv tejto tretej osoby Kupujúci.


10 Záverečné ustanovenia
10.1 Tieto VOP sú zverejnené na Webových stránkach Predávajúcho a sú platné a účinné od 25.5.2018. Opravy drobných chýb, predovšetkým chýb v písaní a počtoch môžu byť Predávajúcim vykonané aj neskôr. Na žiadosť Kupujúcho mu VOP môžu byť poskytnuté vo formáte PDF, alebo iným obdobným spôsobom, ktorý nespôsobuje neprimerané náklady a záťaž na strane Predávajúceho.
10.2 Kúpna zmluva medzi stranami sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito VOP. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, riadi sa predovšetkým zákonom 40/1964 Z.z., občianskym zákonníkom a predpismi o ochrane spotrebiteľa (zákony č. 250/2007 Z.z., 102/2014 Z.z., a 391/2015 Z.z.). Ak je Kupujúcim Podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva zákonom 513/1991 Z.z, obchodným zákonníkom, a týmito VOP v rozsahu podľa bodu 2.12. Podnikateľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy, záruku za vady a ďalšie práva a nároky, ktoré náležia Spotrebiteľovi, ak nie je výslovne dojednané inak, alebo ak právne predpisy nestanovia niečo iné.
10.3 Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ sa vždy považuje za Podnikateľa.
10.4 Ak Kupujúci uvedie pri odoslaní objednávky svoje identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), alebo IČ DPH, alebo obdobné údaje, ktorými sa označujú podnikatelia podľa zahraničných právnych predpisov, považuje sa za Podnikateľa.
10.5 Ponuka Tovaru na Webových stránkach nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy ani obchodnou verejnou súťažou.
10.6 Ak Kupujúci bez riadneho dôvodu neprevezme zásielku od Dopravcu, Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to aj tacitne, alebo konkludnetným spôsobom. Zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť s takýmto Kupujúcim uzavrieť ďalšiu zmluvu, alebo aj prijímať jeho ďalšie objednávky, pritom môže využiť aj nástroje, ktoré zabraňujú takémuto Kupujúcemu prístup k Webovým stránkam ( napr. tzv. IP blacklist).
10.7 Predávajúci si vyhradzuje právo použiť technické prostriedky na zabránenie prístupu k Webovým stránkam (napr. tzv. IP blacklist) tiež všetkým osobám, ktoré zneužívajú Webové stránky, alebo Informačný systém Predávajúceho tak, že šíria nevyžiadané obchodné, alebo iné oznámenia a informácie (tzv. spam), alebo odosielajú na adresu elektronickej pošty Predávajúceho, alebo do jeho Informačných systémov a Webových stránok informácie, ktoré sú neslušné, alebo inak nevhodné, alebo obťažujúce. Rovnako je Predávajúci oprávnený zakročiť proti osobám, ktoré pomocou elektronickej pošty, Informačného systému Predávajúceho, alebo Webových stránok šíria nebezpečné počítačové programy a kódy (tzv. vírusy), alebo sa snažia inak ohroziť bezpečnosť a normálny chod Informačného systému Predávajúceho alebo Webových stránok.
10.8 Objednávka vykonaná za pomoci ukradnutých, alebo inak neoprávnene získaných, či zneužitých osobných údajov je neplatná a nemôže z nej vzniknúť platná a účinná kúpna zmluva.
10.9 Obsah záväzku Predávajúceho z kúpnej zmluvy je určený VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kupujúci nie je oprávnený v Objednávke akokoľvek rozširovať rozsah záväzku Predávajúceho.
10.10 Predávajúci nie je platcom DPH.
10.11 Pokiaľ sa stane ktorákoľvek časť týchto VOP neplatná z dôvodu zmeny legislatívy, alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo iného obdobného orgánu, ostatné časti VOP ostávajú naďalej v platnosti.

Pokračovať v objednávke

Prihlásiť sa alebo • Registrácia

fb iconPrihlásiť sa cez Facebook